కొత్తగా ఇలాగ టిఫన్ ఒక్క సారి చెయ్యండి 2 నెలలు తినచ్చు || New Breakfast For 2 Months || Quick Recipe

కొత్తగా ఇలాగ టిఫన్ ఒక్క సారి చెయ్యండి 2 నెలలు తినచ్చు || New Breakfast For 2 Months || Quick Recipe

Description :

కొత్తగా ఇలాగ టిఫన్ ఒక్క సారి చెయ్యండి 2 నెలలు తినచ్చు || New Breakfast For 2 Months || Quick Recipe

#Newbreakfast || #Breakfast || #Crazyrecipes

Ingredients:

1. Wheatflour – 1Cup
2. Rice Flour – 1Cup
3. Red Chili Powder – 3/4thspn
4. Salt – 1/2Spn
5. Cumin Seeds – 1/2Spn
6. Onion – 2
7. Green Chilies – 2
8. Water – Required
9. Oil – 4Spns


Rated 4.75

Date Published 2020-11-17 06:31:08
Likes 77
Views 810
Duration 7:9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..