కూరలు చేసే టైం లేక పొతే ఇడ్లి,దోస,రైస్లోకి అరటికాయ తో ఒక్కసారి చేస్తే 6 నెలలు తినచ్చు | New recipe

కూరలు చేసే టైం లేక పొతే ఇడ్లి,దోస,రైస్లోకి అరటికాయ తో ఒక్కసారి చేస్తే 6 నెలలు తినచ్చు | New recipe

Description :

కూరలు చేసే టైం లేక పొతే ఇడ్లి,దోస,రైస్లోకి అరటికాయ తో ఒక్కసారి చేస్తే 6 నెలలు తినచ్చు | New recipe

#Newrecipe || #Newkaram || #Crazyrecipes


Rated 4.81

Date Published 2021-02-06 08:33:27
Likes 74
Views 4304
Duration 4:48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..