ఎండలో ఎండబెట్టే అవసరం లేకుండా షాప్ లో దొరికేలాంటి అప్పడాలు చాలా సులభంగా | Aloo papad || Crispy Papad

ఎండలో ఎండబెట్టే అవసరం లేకుండా షాప్ లో దొరికేలాంటి అప్పడాలు చాలా సులభంగా | Aloo papad || Crispy Papad

Description :

కేవలం 2 బంగాళా దుంపలతో 50 అప్పడాలు చెయ్యచ్చు | आलू के पापड़ । Aloo papad recipe। Potato papad recipe

#Aloopapad || #Potatopapad || #Crazyrecipes


Rated 4.78

Date Published 2021-04-03 07:22:45
Likes 43
Views 383
Duration 5:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..