ఇడ్లి కి పిండి వేసే పని లేకుండా 5min లో తెల్లటి మెత్తటి ఇడ్లి 1year తినచ్చు || Instant Idli in 5min

ఇడ్లి కి పిండి వేసే పని లేకుండా 5min లో తెల్లటి మెత్తటి ఇడ్లి 1year తినచ్చు || Instant Idli in 5min

Description :

ఇడ్లి కి పిండి వేసే పని లేకుండా 5min లో తెల్లటి మెత్తటి ఇడ్లి 1year తినచ్చు || Instant Idli in 5min

#Instantidli || #Idlimix || #Crazyrecipes


Rated 4.71

Date Published 2021-02-15 07:00:16
Likes 64
Views 488
Duration 8:3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..