ఇంట్లో కూరలు ఏమి లేక పొతే కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఇలాగ చెయ్యండి ఒక్క మెతుకు కూడా వదలరు || Instant Curry

ఇంట్లో కూరలు ఏమి లేక పొతే కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఇలాగ చెయ్యండి ఒక్క మెతుకు కూడా వదలరు || Instant Curry

Description :

ఇంట్లో కూరలు ఏమి లేక పొతే కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఇలాగ చెయ్యండి ఒక్క మెతుకు కూడా వదలరు || Instant Curry
#Instantcurry || #Instantrecipe || #Crazyrecipes

Ingredients:

1. Moong dal – 1Cup
2. Ginger – Small Piece
3. Mustard Seeds – 1/2Spn
4. Cumin Seeds – 1/2Spn
5. Oil – 4Spns
6. Green Chilies – 2
7. Oil – 2Spns


Rated 4.71

Date Published 2020-11-24 06:18:18
Likes 32
Views 344
Duration 5:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..