అమ్మమ్మ కాలంనాటి మినప సున్నుండలు|Bellam Sunnundalu | Minapa Sunnundalu With Jaggery | Urad Dal Laddu

అమ్మమ్మ కాలంనాటి మినప సున్నుండలు|Bellam Sunnundalu | Minapa Sunnundalu With Jaggery | Urad Dal Laddu

Description :

అమ్మమ్మ కాలంనాటి మినప సున్నుండలు|Bellam Sunnundalu | Minapa Sunnundalu With Jaggery | Urad Dal Laddu

#minapasunnivundalu || #bellamsunnivundalu || #crazyrecipes


Rated 4.68

Date Published 2021-09-14 07:40:32
Likes 29
Views 375
Duration 5:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..