అన్ని ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే కేవలం 10min వేడి వేడి జిలెబీలు crispy గా సూపర్ ఉంటాయి || Instant Jilebi

అన్ని ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే కేవలం 10min వేడి వేడి జిలెబీలు crispy గా సూపర్ ఉంటాయి || Instant Jilebi

Description :

అన్ని ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే కేవలం 10min వేడి వేడి జిలెబీలు crispy గా సూపర్ ఉంటాయి || Instant Jilebi

#jilebi || #instantjilebi || #crazyrecipes


Rated 5.00

Date Published 2022-01-06 06:28:08
Likes 6
Views 350
Duration 6:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..