കൊച്ചിക്കാരുടെ കല്യാണത്തലേന്നത്തെ ബോട്ടിക്കറി| How to Make Kerala style Botti curry | potty curry

കൊച്ചിക്കാരുടെ കല്യാണത്തലേന്നത്തെ ബോട്ടിക്കറി| How to Make Kerala style Botti curry | potty curry

Description :

Learn how to make kerala Botti / Potti Curry
#pottycurry #botticurry #cookingatmayflowerbotticurry #botticurrymalayalam

Ingredients
Botti / Potti – 2 kg
Turmeric Powder – 1 tsp
Salt

Greated Coconut – 2 1/2 cup
Shallots – 3 tbsp
Garlic – 2 tbsp
Curry leaves
Fennel seeds – 1 tbsp
Turmeric Powder – 1 tsp
Pepper Powder – 1 tbsp
Coriander Powder – 3 tbsp
Chilli Powder – 2 – 3 tsp
Garam Masala Powder – 1 tbsp

Ginger Chopped – 2 – 3 tbsp
Garlic – 12 cloves
Green Chilli – 4 nos
Curry leaves
Salt as needed
Pepper Powder – 1 tsp
Turmeric Powder – 1 tsp

Coconut Oil – 2 tbsp
Shallots – 3 – 4 tbsp
Garlic – 2 tbsp
Dry red chillies – 3 nos
Curry leaves
Water


Rated 5.00

Date Published 2022-11-10 10:33:04
Likes 30
Views 1121
Duration 9:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..