ಸ್ಮಾರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ,ಶ್ರಾದ್ಧದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕೂಟು! Smartha Brahmins special Balekayi Kootu

ಸ್ಮಾರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ,ಶ್ರಾದ್ಧದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕೂಟು! Smartha Brahmins special Balekayi Kootu

Description :

#BalekayiKootu #BrahminRecipes #VeganRecipe #Myfav


Rated nan

Date Published 2020-11-17 02:07:32
Likes
Views 6138
Duration 4:23

Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..