ಸಂಕೇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅವಸರದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ,ತಿಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಚುರ್ ಅನ್ನುವುದುSanketi Brahmin talicha mor

ಸಂಕೇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅವಸರದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ,ತಿಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಚುರ್ ಅನ್ನುವುದುSanketi Brahmin talicha mor

Description :

#AvasaradaMajjigeHuli


Rated nan

Date Published 2021-01-30 04:13:25
Likes
Views 5477
Duration 3:17

Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..