ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾರದ ಪುಡಿ| ಸಾರು, ಹುಳಿ, ಗೊಜ್ಜುಗೆ ಒಂದೇ ಪುಡಿ!Sringeri Brahmins curry powder

ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಾರದ ಪುಡಿ| ಸಾರು, ಹುಳಿ, ಗೊಜ್ಜುಗೆ ಒಂದೇ ಪುಡಿ!Sringeri Brahmins curry powder

Description :

#MultipurposeCurryPowder


Rated nan

Date Published 2020-11-22 02:53:29
Likes
Views 4993
Duration 4:6

Article Tags:
·
Article Categories:
Curry Recipes · Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..