ರುಬ್ಬದೆ,ಕುಟ್ಟದೆ,ಬೇಳೆ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಸಿಹಿ ಕೂಟು,ಪದೇ ಪದೇ ಬಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ!Brahmin's Delicious Sihi Kootu

ರುಬ್ಬದೆ,ಕುಟ್ಟದೆ,ಬೇಳೆ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಸಿಹಿ ಕೂಟು,ಪದೇ ಪದೇ ಬಡಿಸಿ ಅಂತಾರೆ!Brahmin's Delicious Sihi Kootu

Description :

#SihiKootu


Rated nan

Date Published 2021-03-27 06:46:43
Likes
Views 6242
Duration 3:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..