ಮೈಸೂರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಡಿ , ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ,ಸೊಗಡು ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ !Mysore Brahmins Akki Rotti

ಮೈಸೂರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಡಿ , ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ,ಸೊಗಡು ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ !Mysore Brahmins Akki Rotti

Description :

MysoreBrahminsAvarekaluRotti.


Rated

Date Published 2021-01-24 11:58:44
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..