ಧಾರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ,ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ! Spicy Dharmasthala Kempu Chutney for white rice

ಧಾರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ,ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ! Spicy Dharmasthala Kempu Chutney for white rice

Description :

#DharmasthalaKempuChutney


Rated nan

Date Published 2021-01-13 11:46:10
Likes
Views 8986
Duration 2:25

Article Categories:
Chutney Recipes · Kannada · Karnataka · Rice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..