ಈ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಮಾಡಿ,ಪರಿಮಳದ ದ್ವಾದಶಿ ಅವಿಯಲ್,ತಿಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ!Tasty Dwadashi avial,so flavorful

ಈ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಮಾಡಿ,ಪರಿಮಳದ ದ್ವಾದಶಿ ಅವಿಯಲ್,ತಿಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ!Tasty Dwadashi avial,so flavorful

Description :

#DwadashiRecipe #DwadashiAvial


Rated nan

Date Published 2021-03-25 07:32:52
Likes
Views 624
Duration 2:24

Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..