പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊതിച്ചോർ തയ്യാറാക്കി | Malayali Veettamma in Mumbai

പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊതിച്ചോർ തയ്യാറാക്കി | Malayali Veettamma in Mumbai

Description :

#BijisKitchen #MumbaiVlog #Mumbai

**********************************************************************

പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊതിച്ചോർ തയ്യാറാക്കി | Malayali Veettamma in Mumbai

***********************************************************************

For Pickles and Elements herbal product please message with your name in my WhatsApp no: 9372092294. Email id: bijiskitchen2016@gmail.com

***********************************************************************
Hi friends I am Biji here. Great you found my videos on YouTube. If you are new to my channel a big thanks to you and WELCOME to the family “Biji’s Kitchen”. Here I am sharing cooking videos, Cooking tips, Hair care tips, Vlog etc.. Thanks for watching. Don’t forget to LIKE, COMMENT and SHARE. Thanks for SUBSCRIBING and SUPPORTING!

************************************************************************

For Business enquiries and collaboration contact:

Email ID: bijiskitchen2016@gmail.com

************************************************************************

All videos: https://www.youtube.com/channel/UCUXdDEQNaYl2sjioTCuNPeQ/playlists?sort=dd&view=1&shelf_id=0

Hindi Channel (Paul’s Cooking World) Link:
https://www.youtube.com/channel/UCkp0TY3yX0OEzZqiuJNAiXA/videos

Facebook page: https://www.facebook.com/Beautiful-Life-207498496325578/

************************************************************************

Biji’s Kitchen, Mumbai Vlog, Old memories, Malayali Veettamma, Mallu family, home made Ghee, kids activity, Praison, Paul, Vlog, Vlogging, vlogz, Vlogs, Indian recipes, fish recipes, how to make ghee, Malayalam youtuber, malayalam food vlogger, kerala youtuber, kerala food vlogger, kerala nadan recipes, quick recipes, beauty tips, cooking tips, healthy tips, easy recipes, kerala authentic recipes, kitchen tips, malayalam vlogger, kottayam style fish curry, healthy avil milk,

************************************************************************


Rated 4.86

Date Published 2021-11-25 07:30:06
Likes 72
Views 1367
Duration 11:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..