ഈ ഒറ്റ ഒരു ചേരുവ ചേർത്താൽ കോവക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടി വേറെ ലെവൽ ആകും.. variety ivy gourd baji

ഈ ഒറ്റ ഒരു ചേരുവ ചേർത്താൽ കോവക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടി വേറെ ലെവൽ ആകും.. variety ivy gourd baji

Description :

BijisKitchen #ivygourd #kovakkarecipe ********************************************************************** ഈ ഒറ്റ ഒരു ചേരുവ ചേർത്താൽ കോവക്ക …


Rated

Date Published 2021-04-06 07:30:51
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..