ಹಿತಕಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಗು | Hitikida Avarekalu Sagu | Avarekalu Recipe | by bhumika

ಹಿತಕಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಗು | Hitikida Avarekalu Sagu | Avarekalu Recipe | by bhumika

Description :

Hi today im showing how to make hitikida avarekalu sagu recipe in simple and easy method.Try this recipe its really very tasty and easy to make.

ಹಿತಕಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಗು,hitikida avarekalu sagu,avarekalu recipe,by bhumika

you can try following recipes:

ಅವರೇಕಾಯಿ ಸಾರು/ಹುಳಿ | Avarekalu Saaru
https://youtu.be/5d581wITePM

ಹಿತಿಕಿದ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು | Hitikida Avarekalu Saaru
https://youtu.be/WDo9HrOV_k0

Avarekalu Recipes
https://youtube.com/playlist?list=PLbyf3fQbk23YDq3X2242XFwQm1ExU2ptE

My Most Watched Video

ರಾಗಿ ಹಾಲುಬಾಯಿ | Ragi Halbai – https://youtu.be/ooWIJX7NqyY

About :

My name is Bhumika, I am the host of this channel (Bhumika’s Kitchen). Here I will share all kinds of vegetarian Indian recipes that are easy to cook and healthy to eat with simple techniques.

Happy Cooking

Please like, share and subscribe and spread a word ☺

▶ Youtube – https://www.youtube.com/c/BhumikasKitchenKannada

Feel Free To Email Me ▶ bhumikaskitchen@gmail.com

Yours’ truly
Bhumika

#HitikidaAvarekaluSagu
#AvarekaluRecipe
#BhumikasKitchen
#KannadaCookingChannel
#SimpleEasyAuthenticRecipes
#KarnatakaRecipes
#KannadaRecipes
#SouthIndianVegRecipes

Music
Parting of the Ways – Part 1 Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Rated 5.00

Date Published 2021-01-06 07:00:15
Likes 37
Views 1330
Duration 7:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..