ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪಿನ ಅನ್ನ | Menthe Soppina Anna | Fengreek Leaves Rice | Methi Rice

ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪಿನ ಅನ್ನ | Menthe Soppina Anna | Fengreek Leaves Rice | Methi Rice

Description :

ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪಿನ ಅನ್ನ,menthe soppina anna,fengreek leaves rice,methi rice

This video explains how to prepare Fengreek Leaves Rice easily

you can try following recipes:

ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಲಾವ್ | Methi Pulao
https://youtu.be/9Cbazt6PDAg

ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್ | Menthya Bath
https://youtu.be/5yu1JucjC5k

ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ | Methi Dosa Recipe
https://youtu.be/grwccwAYmo0

ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳು ಗೂಜ್ಜು | Menthya Gojju
https://youtu.be/jH-HQXyVZOE

My Most Watched Video

ರಾಗಿ ಹಾಲುಬಾಯಿ | Ragi Halbai – https://youtu.be/ooWIJX7NqyY

About :

My name is Bhumika, I am the host of this channel (Bhumika’s Kitchen). Here I will share all kinds of vegetarian Indian recipes that are easy to cook and healthy to eat with simple techniques.

Happy Cooking

Please like, share and subscribe and spread a word ☺

▶ Youtube – https://www.youtube.com/c/BhumikasKitchenKannada

Feel Free To Email Me ▶ bhumikaskitchen@gmail.com

Yours’ truly
Bhumika

#MentheSoppinaAnna
#FengreekLeavesRice
#MethiRice
#BhumikasKitchen
#KannadaCookingChannel
#SimpleEasyAuthenticRecipes
#KarnatakaRecipes
#KannadaRecipes
#SouthIndianVegRecipes

Music
Parting of the Ways – Part 1 Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Rated 5.00

Date Published 2020-11-21 06:30:01
Likes 10
Views 85
Duration 6:27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..