ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് മതി,എരിവും പുളിയും ഉള്ള നല്ല നാടൻ സാലഡ് / Onion Tomato Salad/ Chammanthi

ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് മതി,എരിവും പുളിയും ഉള്ള നല്ല നാടൻ സാലഡ് / Onion Tomato Salad/ Chammanthi

Description :

Onion Tomato Salad/ Chammanthi

1 onion
2 tomato
a small piece of tamarind
Curryleaves
Green chilli
Salt
Coconut oil
You can add 1/4 tsp of vinegar .It is purely optional


Rated 4.94

Date Published 2021-01-05 02:57:34
Likes 79
Views 1603
Duration 4:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..