പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ || Easy Tea Time Snack || Anu's Kitchen

പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ || Easy Tea Time Snack || Anu’s Kitchen

Description :

Hi friends welcome to Anu’s Kitchen.Today I am sharing an easy tea time snack recipe with a secret ingredient that makes it super yummy.Please watch the video and try @ home.If you enjoy the recipe please don’t forget to LIKE,SHARE,COMMENT & SUBSCRIBE.

With love
Anu Ashin
Contact me @
anukitchenvideos@gmail.com

Follow me in FB
https://www.facebook.com/AnuKitchenVideos/

Twitter

Instagram
https://www.instagram.com/p/B0DEFHNlIyi/?igshid=l02pclt3mdcx

Anu’s Kitchen BlogSpot
http://anukitchenvideos.blogspot.com/

Ingredients

Ethapazham-2 medium boiled and mashed
Grated coconut -2 or 3 tablespoon
Cardamom powder-1/2 tspn
Sugar/jaggery as needed
Pappadam crushed-2 or 3
Ghee-1 or 2 teaspoon
Salt-1/4 tspn
Wheat Flour or maida-1& 1/2 to 2 tablespoon
Oil for frying


Rated 4.89

Date Published 2019-07-18 05:52:25Z
Likes N/A
Views 27079
Duration 0:05:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..