ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸವಿಧಾನಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!Chapati using liquid batter #chapathi #Roti

ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸವಿಧಾನಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!Chapati using liquid batter #chapathi #Roti

Description :

Ingredient 1cup wheat flour 1/4 cup Maids 1/2 tsp salt 1/2 sugar 1 & 1/2 cup water #SoftChapathiUsingBattr #LiquidDoughChapathi #HowToMakeChapati …


Rated

Date Published 2021-02-08 11:49:56
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..