ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಒಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಮಟನ್ ಕೈಮ ಸಾರು /ಇದುಕಿದ ಅವರೇ ಕಾಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ | Kaima Unde Saru

ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಒಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಮಟನ್ ಕೈಮ ಸಾರು /ಇದುಕಿದ ಅವರೇ ಕಾಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ | Kaima Unde Saru

Description :

AvarekaluKaimaUndeSaaru #MuttonKheemaUndeSaaru #MuttonKeemaBallCurry #AvrekaluKaimaUnde #KaimeUndeSaaruInKannada #MuttonKofta …


Rated

Date Published 2021-01-17 02:58:15
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..