ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿ ನೆನಪಾಯಿತು! ಢಿಟೋ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರೆಸಿಪಿ #tamarindcandy

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿ ನೆನಪಾಯಿತು! ಢಿಟೋ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರೆಸಿಪಿ #tamarindcandy

Description :

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿ ನೆನಪಾಯಿತು! ಢಿಟೋ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರೆಸಿಪಿ #tamarindcandy

Today in this video let’s see how to prepare quick & Easy tamarind candy at home in Kannada

#kidsfavoritefood #balyadanenapu #famousrecipe #recipeforchildren #easyrecipeforkids #recipeforchildren #fastfoodrecipe #yummyrecipe #superrecipe #Tamaridcandyinkannada #hunasemithai #tamarindlollypoprecipe #tamarindtoffeerecipeinkannada #tamarindcandyrecipe #withoutfirerecipe


Rated 4.85

Date Published 2021-01-15 10:32:50
Likes 416
Views 7442
Duration 4:58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..