ವಾವ್ ಕಫ್ ರವೆ ಸಾಕು ರುಚಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತರದ ಬರ್ಫಿ ರೆಡಿ /ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲಾ #ravaburfi

ವಾವ್ ಕಫ್ ರವೆ ಸಾಕು ರುಚಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತರದ ಬರ್ಫಿ ರೆಡಿ /ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲಾ #ravaburfi

Description :

ವಾವ್ ಕಫ್ ರವೆ ಸಾಕು ರುಚಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತರದ ಬರ್ಫಿ ರೆಡಿ /ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲಾ #ravaburfi

#anuswayamkalike
#christmassweets
#fastivalrecipe
#ravaburfi
#anuvlogs
#sweetrecipe
#Newyearspecial
#newyearrecipe


Rated 4.78

Date Published 2020-12-25 06:35:00
Likes 175
Views 4036
Duration 5:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..