ಮೆಂತ್ಯ ಪಲಾವ್ 100% ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ | methi Rice | Methi pulao | Fenugreek rice

ಮೆಂತ್ಯ ಪಲಾವ್ 100% ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ | methi Rice | Methi pulao | Fenugreek rice

Description :

MethiPulao #LunchBoxRecipe #QuickRecipe #Pulao #MethiLeaves #LunchBox.


Rated

Date Published 2020-11-26 04:44:32
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..