ದಿನ ಏನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ/ Padavalakai saaru |Snake gourd Sambar #Adlakaisambar

ದಿನ ಏನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ/ Padavalakai saaru |Snake gourd Sambar #Adlakaisambar

Description :

Thanks you soooo ❤️❤️ much for watching

Also checkout my new videos on our cooking channel

Anu swayam kalike ;https://www.youtube.com/channel/UCjyLJjiHJEdyzaQB8eUDYww

Bachelor aduge channel;https://www.youtube.com/channel/UCmk6925F0OenqzXCdSxreTA

Deekshu and sachu show;https://www.youtube.com/channel/UCQtmg1PY_x_TJkqcgS4FTmA

#PadavalakaiSaaru #SambarRecipe #SnakeGourdRecipe #AdlakaiSambar# #QuickAndTastySambarRecipe #HotelStylePadavalkayiGravy #snakegourdsambar #anuswayamkalike #anuswayamkalikerecipes


Rated 4.83

Date Published 2021-09-16 05:30:03
Likes 114
Views 3579
Duration 5:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..