ಡಿಟೋ ರಸ್ತೆ ಬದಿಲಿ ಸಿಗೋ ಪಾನಿಪುರಿ ತರ ದಹಿಪುರಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ/ರುಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮನೇ ಮರಿತೀರಾ |Dahi puri |chats recipe

ಡಿಟೋ ರಸ್ತೆ ಬದಿಲಿ ಸಿಗೋ ಪಾನಿಪುರಿ ತರ ದಹಿಪುರಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ/ರುಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮನೇ ಮರಿತೀರಾ |Dahi puri |chats recipe

Description :

ಡಿಟೋ ರಸ್ತೆ ಬದಿಲಿ ಸಿಗೋ ಪಾನಿಪುರಿ ತರ ದಹಿಪುರಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ/ರುಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮನೇ ಮರಿತೀರಾ |Dahi puri |chats recipe

Hi friends ,Today let’s see how to prepare pori /golgappa for pani puri,masala puri,dahi puri,this is simple recipe with less ingredients ,

ingredients required for puri
1 cup rava (medium)250 gram
1/4 cup maida (2-3tbsp)
1 pinch Baking soda
salt
1&1/2 tbsp of oil

#DahiPuri
#Chaats
#panipuri
#puriForPaniPuri
#anuswayamkalikePaniPuriRecipe
#puriForChats
#GolgappaRecipe
#sujiKeGolgappe

rava pani puri recipe, golgappa recipe,golgappa,pani puri recipe,puchka puri golgappa recipe,atta pani puri recipe kannada, golgappa,golgappa,panipuri,puchka,gupchup, golgappa banane ki vidhi,suji golgappa recipe in Kannada, Anu swayam kalike pani puri recipes,pani puri recipe, golgappa changelleges, golgappa eaters,puchka recipe,


Rated 4.75

Date Published 2020-11-27 11:42:58
Likes 266
Views 7219
Duration 3:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..