ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದು ಬೇಡ ಕೇವಲ 20ರೂshenga chikki/peanut chikki/Kadekai Burfi/Moingfali chikki

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದು ಬೇಡ ಕೇವಲ 20ರೂshenga chikki/peanut chikki/Kadekai Burfi/Moingfali chikki

Description :

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದು ಬೇಡ ಕೇವಲ 20ರೂshenga chikki/peanut chikki/Kadekai Burfi/Moingfali chikki /Madame bija Barfi recipe in Kannada/Shenga chikki /Kadle mittai

#KadaleMittai
#KadlekaiBurfi
#ShengaChikki
#KadaleBeejaBarfi
#MoongfaliChikki
#AnuSwayamKalike
#winters
#PeanutChikki
#AnuSwayamKalike

ingredients required for
1cup jaggery
1cup peanuts
1tsp ghee

❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚❤️


Rated 4.76

Date Published 2020-11-29 07:16:02
Likes 443
Views 15082
Duration 6:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..