ಓವನ್, ಮೈಧಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ /Easy&Simple Puff samosa / Snacks

ಓವನ್, ಮೈಧಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ /Easy&Simple Puff samosa / Snacks

Description :

#SnacksRecipe
#CrispySnacksrecipe
#EasyVegPuff
#EveningSnacks
#NewSnacks
#AnuSwayamKalike


Rated 4.59

Date Published 2021-01-05 08:25:08
Likes 244
Views 6880
Duration 8:4

Article Tags:
·
Article Categories:
Appetizers · Kannada · Karnataka · Sweet Recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..